fredag 30 oktober 2009

Alla goda krafter samlas för fler hyresrätter

Dagens DN debatt skriver Anders Johansson och Helene Hellmark Knutsson (S) tillsammans med fastighetsägarnas Christer Jansson. Ett antal punkter förs fram som viktiga för att Stockholmsregionen ska kunna få fler bostäder, också hyresrätter.

I artikeln lyfter man fram hyresrättens betydelse:
Bristen på hyresrätter är ett stort hinder för regionens tillväxt och utveckling. Hyresrätten är en mycket viktig upplåtelseform i en modern och dynamisk storstadsregion. En rörlig arbetsmarknad, stor inflyttning och många studerande kräver lättillgängliga bostäder med låg ekonomisk risk.
De flesta förslagen stämmer helt överens med de idéer som vi i den bostadspolitiska arbetsgruppen i partidistriktet förde fram i en rapport för något år sedan. Fastighetsägarna var där en av flera viktiga kontakter för att förslagen skulle få brett stöd i regionen och samla fler aktörer för bostadspolitiken än kanske traditionellt i partiet. Glädjande är att DN-artikeln bekräftar att det arbetet nu kan bära frukt.

samma sätt som arbetsmarknadens parter träffar avtal om vad som ska gälla, menade vi att också villkoren för de boende i hyresrätt borde kunna regleras mer av parterna på bostadsmarknaden. Neutralitet i beskatttning mellan olika upplåtelseformer, en markpolitik i kommunerna som ger driv, inte bromsar, byggandet och att även privata fastighetsägare kan vara viktiga när det gäller att ge människor ett tryggt boende av olika sociala skäl, är punkter som fanns med i de tankar vår rapport lämnade. Och här kanske ett stycke ska läsas särskilt:
Vi tar bestämt avstånd från en framtid där hyresrätten reduceras till social housing-objekt. Hyresrättens status ska i stället uppgraderas kraftigt och vara ett verkligt alternativ för alla under hela, eller delar av, livet
lördagen kommer partikongressen att ha bostadsdebatt och riktlinjerna läggs fast. En viktig debatt och viktiga beslut om de bostadssökande i Stockholmsregionen som vill välja hyresrätt som boendeform ska kunna få göra det. På de flesta punkter kan väl dagens DN debatt förenas med förslagen till riktlinjer. För den som så önskar kan en mening i riktlinjerna observeras:
Det behövs fler hyresrätter i Sverige – inte färre. Vi slår vakt om hyresgästernas rättigheter och säger nej till marknadshyror.
Den som söker brister i artikeln kanske som jag saknar en viktig sak: Socialdemokratin talar om nästa stora bostadspolitiska projekt som ett "miljardprogram för miljonprogrammet". Man kan hoppas att det också blir ett diskussionsämne framöver för alla bostadssektorns aktörer i regionen. Gärna före valet för att kunna konkretisera och ge tydliga signaler till väljarna.

En invändning
har jag på en punkt mot artikelns verklighetsbeskrivning. Att det i Stockholmsregionen är "regelverket som är den främsta förklaringen till de massiva ombildningarna till bostadsrätter och en omfattande svarthandel med hyreskontrakt" stämmer inte i min kommun i alla fall. Det verkliga skälet är politiska beslut som av ideologiska skäl har fattats om att stimulera ombildning. I min närhet kan jag nu följa såna processer ganska ingående.

Här går det att ifrågasätta påståendet att det är "regelverk" som får grannar är råka i luven på varandara om ombildning eller inte. För de som tog initiativ till ombildning av Huges bostäder i exempelvis ett hus på Sjödalsbacken i Huddinge, som ombildade och som drog därifrån "dagen efter" med en härlig summa pengar på ett bräde var helt andra saker som lockade än en mindre reglerad hyresmarknad.

Fler bloggar om detta: Edvin Alam, Barbros bostadsblogg, Den hälsosamme..
Fler kongressbloggar på NetRoots.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,