tisdag 28 augusti 2012

Ett bästa innovationsklimat kräver engagemang av beslutsfattare

På ett sätt fortsätter Svenskt Näringsliv idag på Stefan Löfvens tema från sommartalet i helgen. På DN Debatt skriver Urban Bäckström och Tobias Kranz om innovationspolitik och företagande och berättar samtidigt om ett nytt index presenteras om företags, politikers och allmänhetens syn på innovationsklimatet. Generellt sett verkar politikerna ha en mer positiv uppfattning om "klimatet" än företagarna. Svenskt Näringsliv har en efterlysning.
Drivkrafterna för samverkan mellan akademi och näringsliv bör stärkas. Svenskt Näringsliv genomförde i fjol två undersökningar riktade till företagare respektive forskare. Inom båda grupperna fanns ett stort intresse för samarbete. Många forskare poängterade att samverkan med näringslivet inte uppmuntras i tillräckligt hög grad. Därför bör en innovationspremie riktad till universitet och högskolor införas.
Det är inte bara i Löfvens tal från söndagen man hittar mer support för den linjen. I en gemensam artikel mellan LO och Svenskt Näringsliv i helgen efterlystes samma sak:
Sverige har en fördel av att vara ett av världens forskningsintensivaste länder. All forskning kan inte och ska inte bedömas utifrån i vilken utsträckning den ökar tillväxten. Däremot behöver det göras mer för att tillvarata forskningens resultat samt använda och sprida de kunskaper den genererar.
Det här skulle kunna bli bra för Sverige. Tempot skulle och borde höjas. Samarbete och gemensamma mål och ambitioner skulle kunna förbättra förutsättningarna för nya jobb och nya produkter. Om det nu inte var så att dagens regering verkar ha en ytterst märklig syn på rätt och fel politik i sammanhanget och en alltför skeptisk syn på politikens roll i att skapa bättre villkor för forskning, innovationer och företagande. Det handlar inte bara om en nästan föraktfull syn på "näringspolitik". Hela grunden som bygger på utbildning får sig törnar, inte bara genom att klyftorna ökar i grund- och gymnasieskolan. Högskolan som är så betydelsefull och behöver nå fler, den hotas nu av neddragna platser. Dessutom spärrar regeringen genom sin politik många elever från att söka in till en högskola när man har försvårat för elever på yrkesprogrammen att gå vidare.

Idag berättar Ekot om hur den högre utbildningen har slagit igenom i praktiskt taget hela landet. Allt fler skaffar sig en högskoleutbildning och har också praktiska förutsättningar att göra det. Samtidigt är vi nog många som minns hur moderater talade föraktfullt om "bygdehögskolor" när högskolan växte runt om i Sverige. Lägg ihop den synen med den förda politiken, med Reinfeldts tal om näringslivet som "särintresse" och med skepsisen till politikens engagemang i näringslivsutvecklingen så får du en ganska bra bild av de politiska alternativen och deras förmåga att bidra till en positiv utveckling.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots Politometern och Intressant